Informace o nakládání s osobními údaji

Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace, zpracovává osobní údaje se zásadami Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/96/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace

Pontassievská 317/14
66902 Znojmo

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ing. Irena Fučíková

Obrokova 1/12
669 02 Znojmo

Mobil : +420 603 150 134
E-mail : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

POJMY

Subjekt údajů - fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují.

Osobní údaj – veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby /dále též „OÚ").

Citlivý údaj – zvláštní kategorie osobního údaje – osobní údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či fyziologickém přesvědčení nebo členství v odborech, zpracování genetických údajů, biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby.

Zpracovatel osobních údajů – každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo z pověření správce zpracovává osobní údaje pro správce. Jedná se zejména o organizace, které spravují informační systémy.

Zpracování osobních údajů – jakákoli operace s osobními údaji, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení, pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

Účel zpracování osobních údajů – činnost, proces či aktivita, pro kterou je nezbytné či účelné osobní údaje subjektu údajů zpracovávat.

Titul zpracování osobních údajů – zákonnost (legálnost) zpracování OÚ. Správce zpracovává pouze OÚ subjektů údajů, pro které byl zmocněn právním předpisem, nebo na základě dobrovolného smluvního ujednání, ve svém oprávněném zájmu, při výkonu veřejné moci nebo při plnění úkolů ve veřejném zájmu nebo na základě svobodného a informovaného souhlasu od subjektu údajů.

Zdroje osobních údajů – fyzická osoba nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo subjekt, od kterého jsou osobní údaje získány.

Příjemce osobních údajů - fyzická osoba nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty.

Automatizované rozhodování ani profilování subjektů Správce osobních údajů neprovádí. Správce osobních údajů zpracovává osobní údaje jak manuálně, tak automatizovaně, tedy za použití výpočetní techniky.

PRINCIPY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce prohlašuje, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány a chráněny v souladu s Nařízením a dalšími právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů a rovněž s principy stanovenými v Nařízení. Jedná se o tyto principy (zásady):

- zákonnost, korektnost a transparentnost zpracování

- účelové omezení – zpracování OÚ jen pro určité a legitimní účely

- minimalizace OÚ – dochází ke zpracování OÚ pouze v nezbytně nutném rozsahu ve vztahu k danému účelu

- přesnost a aktuálnost – organizace dbá na to, aby nepřesné, chybné či neaktuální OÚ byly bezodkladně opraveny nebo vymazány

- omezené uložení – OÚ jsou v organizaci uloženy po dobu ne delší, než je nezbytně nutné pro účely, pro které jsou zpracovávány a dále schváleného spisového plánu správce pouze pro účely archivnictví v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy

- integrita a důvěrnost – OÚ jsou zpracovávány způsobem, který zajistí jejich náležité zabezpečení pomocí vhodných technických a organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje lze zpracovávat za předpokladu:

- zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje

- zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů

- zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektů nebo jiné fyzické osoby

- zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce

- subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním

Shromažďování osobních údajů může být vykonáváno pouze za účelem, pro který jsou zpracovávány.

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracování osobních údajů může být vykonáváno jen po nezbytně nutnou dobu.

Pomine-li účel, pro který byly osobní údaje zpracovány, zpracování musí být ukončeno.

Po uplynutí této doby mohou být údaje uchovány pouze pro účely archivace.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Subjekt údajů má právo na :

- přístup k osobním údajům

- výmaz

- opravu nebo doplnění

- právo na omezení zpracování

- právo na přenositelnost údajů

- právo vnést námitku

- právo být předmětem rozhodnutí s uvedenými účinky bez účasti lidského faktoru, které zahrnují profilování.