Povinně zveřejňované informace dle zákona č.106/1999 Sb.

1.  NÁZEV

Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace

2.  DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ

Organizace založena usnesením MZ Znojma č. 25/91 ods. 2b ze dne 19.11.1991.

Účelem, pro který byla zřízena příspěvková organizace, je zabezpečení záležitostí, které jsou dle ustanovení § 35 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, v zájmu města, jeho občanů a třetích osob:

• v oblasti bydlení a zajišťování záležitostí v zájmu zřizovatele při správě domovního fondu a dalších nemovitých věcí ve vlastnictví zřizovatele, údržbářské práce na majetku zřizovatele
• na úseku tělovýchovy a sportu provozování sportovních zařízení, na úseku osobní kultury provozování veřejných WC
• udržovat a spravovat majetek zřizovatele ve smyslu ustanovení § 38 a § 39 zákona o obcích v platném znění; Více informací je uvedeno ve zřizovací listině a souvisejících dokumentech.

3.  ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Viz PDF dokument >>>

4.  KONTAKTNÍ SPOJENÍ

4.1 Kontaktní poštovní adresa
Pontassievská 317/14
669 02 Znojmo

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Pontassievská 317/14
669 02 Znojmo

4.3 Úřední hodiny
dle provozní doby jednotlivých pracovišť
www.snznojmo.cz

4.4 Telefonní čísla
www.snznojmo.cz/kontakty

4.5 Čísla faxu
není

4.6 Adresa internetové stránky
www.snznojmo.cz

4.7 Adresa e-podatelny
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

4.8 Další elektronické adresy
www.snznojmo.cz/kontakty

4.9 ID datové schránky
vt6fcpi

5.  PŘÍPADNÉ PLATBY LZE POUKÁZAT

15039-741/0100 Komerční banka a.s.

6.  IČO

00839060

7.  DIČ

CZ00839060

8.  DOKUMENTY

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Zřizovací listina a související dokumenty (ve formátu PDF)

Zřizovací listina organizace 
Dodatek č. 1 ke zřizovací listině organizace
Dodatek č. 2 ke zřizovací listině organizace
Dodatek č. 3 ke zřizovací listině organizace
Dodatek č. 4 ke zřizovací listině organizace 
Dodatek č. 5 ke zřizovací listině organizace

Výpis z živnostenského rejstříku (ve formátu PDF)
Výpis z živnostenského rejstříku

Výpis z registru ekonomických subjektů (ve formátu PDF)
Výpis z registru ekonomických subjektů

8.2 Rozpočet

Rozpočet na rok 2023
Rozpočet na rok 2022
Rozpočet na rok 2021
Rozpočet na rok 2020 
Rozpočet na rok 2019


Účetní uzávěrka za rok 2021
 
Účetní uzávěrka za rok 2020 
Účetní uzávěrka za rok 2019
Účetní uzávěrka za rok 2018 

9.  ŽÁDOSTI O INFORMACE

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím může podat jakákoli fyzická nebo právnická osoba. Žádost může být podána ústně nebo písemně.

Ústní žádost se podává:
v sídle organizace – Pontassievská 317/16, Znojmo a to v pracovní dny od 6:30 – 15:00 hod. Žadatel může být při ústní žádosti vyzván, aby žádost podal písemně.

Písemnou žádost lze podat:
dopisem na adresu organizace:
  Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace
  Pontassievská 317/14, 669 02 Znojmo
e-mailem na
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

EVIDENCE POSKYTNUTÝCH INFORMACÍ DLE ZÁKONA Č.106/1999 SB >>
10.  PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ A DALŠÍCH PODÁNÍ

Žádost o informace lze podat ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění: ústně v sídle organizace
písemně na adresu:
  Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace
  Pontassievská 317/14, 669 02 Znojmo
elektronicky e-mailem zaslaným na
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
prostřednictvím datové schránky
  ID datové schránky: vt6fcpi

Stížnosti je možná adresovat:
řediteli organizace (písemně) na adresu:
  Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace
  Pontassievská 317/14, 669 02 Znojmo
elektronicky e-mailem zaslaným na
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
zřizovateli: Město Znojmo www.znojmocity.cz

11.  OPRAVNÉ PROSTŘEDKY

Žadatel o informace může podat odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, podat stížnost na postup povinného subjektu při vyřizování žádosti o poskytnutí informací, domáhat se ochrany před nečinností podle § 80 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání. Nadřízeným orgánem je Odbor majetkový města Znojma. Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem.

Žadatel může podat stížnost v případě, kdy nesouhlasí s vyřízením žádosti sdělením odkazu na zveřejněnou informaci, nebo mu po uplynutí lhůty 15 dnů, příp. řádně prodloužené lhůty pro poskytnutí informací, nebyla poskytnuta informace ani nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo mu byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo nesouhlasí s výší úhrady sdělené dle ust. § 17 odst. 3 informačního zákona požadované v souvislosti s poskytováním informací.

Stížnost lze podat písemně nebo ústně. Je-li stížnost podána ústně a nelze ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.

Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů od dne:

a) doručení sdělení údajů umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace, sdělení o odložení žádosti v případě, že se požadované informace nevztahují k působnosti osloveného povinného subjektu, nebo ode dne doručení oznámení o výši požadované úhrady,
b) uplynutí lhůty pro poskytnutí informace.

O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. Nadřízeným orgánem je Odbor majetkový, města Znojma

Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

12.  FORMULÁŘE

Není

13.  POPISY, POSTUPY A NÁVODY PRO ŘEŠENÍ ŽIVOTNÍCH SITUACÍ

https://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/

14.  PŘEDPISY

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
zákon č. 106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR)

14.2 Vydané právní předpisy

Nejsou

15.  ÚHRADY ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

vyhledávání informací: za každou započatou hodinu 200 Kč
pořízení kopie: formátu A4 / 1 strana 2 Kč
pořízení kopie: formátu A3 / 1 strana 4 Kč
odeslání poštou: dle platných sazeb poštovního sazebníku

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Není

16. LICENČNÍ SMLOUVY

16.1 Vzory licenčních smluv

Nejsou

16.2 Výhradní licence

Nejsou

17.  VÝROČNÍ ZPRÁVA PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB.

Výroční zpráva podle zákona č.106/1999 Sb. za rok 2023
Výroční zpráva podle zákona č.106/1999 Sb. za rok 2022

Výroční zpráva podle zákona č.106/1999 Sb. za rok 2021

Výroční zpráva podle zákona č.106/1999 Sb. za rok 2020
 
Výroční zpráva podle zákona č.106/1999 Sb. za rok 2019 
Výroční zpráva podle zákona č.106/1999 Sb. za rok 2018

18.  OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

Zásady ochrany osobních údajů klientů dodavatelů a dalších osob    ZDE>>

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Ing. Irena Fučíková, nám. Armády 1213/8, 6690 Znojmo, s e-mailovou adresou Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., telefon +420 515 216 552. Tento poskytuje bližší informace o ochraně osobních údajů.