Ochrana oznamovatelů - whistleblowing

Na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice EU") a  na základě zákona č.171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen "zákon"), zavedla Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace (dále jen "SNMZ"), vnitřní oznamovací systém, který je určen osobám, které se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděly o protiprávním jednání.

Jedná se o protiprávní jednání, které:

 • má znaky trestného činu,
 • má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
 • porušuje zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon"), nebo
 • porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti
  - finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
  - daně z příjmů právnických osob,
  - předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
  - ochrany spotřebitele,
  - souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
  - bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
  - ochrany životního prostředí,
  - bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
  - radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
  - hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
  - ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
  - ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
  - ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
  - fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Oznámení musí obsahovat údaje o jménu, příjmení a datu narození nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele.

SNMZ přijímá oznámení pouze od osoby, která, byť zprostředkovaně, pro SNMZ vykonávala nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), i) a j) zákona. Tím se rozumí závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu nebo odborná praxe či stáž, nebo výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.

SNMZ vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro něj nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona.

Osobě, která v souladu se zákonem učinila oznámení a měla oprávněné důvody se domnívat, že oznámení výše uvedeného protiprávního jednání se zakládá na pravdivých informacích, náleží ochrana před odvetným opatřením. Tato ochrana spočívá např. v zákazu rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou, snížení mzdy, platu nebo odměny či nepřiznání osobního příplatku, výpovědi, neumožnění odborného rozvoje atd. a vztahuje se i na osoby uvedené v § 4 odst. 2 zákona o ochraně oznamovatelů. Rovněž bude zajištěna důvěrnost vztahující se k totožnosti oznamovatele (příp. dalších dotčených osob) a k informacím uvedeným v oznámení.

Příslušnými osobami pro přijímání a vyřizování oznámení jsou:

Mgr. Kristýna Šimková, vedoucí právního a personálního úseku, tel.: 731 143 010
Ing. Zdeněk Brabec, vedoucí ITC, tel:: 603 236 868

Oznámení lze podávat těmito způsoby:

a) osobně (ústně) v kanceláři příslušné osoby umístěné v budově SNMZ na adrese Pontassievská 317/14, 669 02 Znojmo, v pracovní dny od 07:00 do 11:00. Doporučujeme předem se na osobní schůzce domluvit. Příslušná osoba sepíše o ústně podaném oznámení písemný záznam. Oznamovatel se může vyjádřit k písemnému záznamu, vyjádření oznamovatele se k záznamu přiloží,

b) písemně v zalepené obálce označené „WHISTLEBLOWING – pouze k rukám příslušné osoby" na adresu Pontassievská 317/14, Znojmo, 669 02 Znojmo,

c) telefonicky na telefonní číslo příslušných osob (viz výše) , v pracovní dny od 07:00 do 11:00. Příslušná osoba sepíše o telefonicky podaném oznámení písemný záznam.

d) elektronicky na webovém odkazu OZNAM.TO.

Externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti

Oznámení je možno podat též prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti ČR, a to:

 • osobně
 • prostřednictvím telefonní linky: 221 997 840 (telefonní hovory nejsou nahrávány)
 • e-mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • prostřednictvím zabezpečeného elektronického formuláře dostupného na odkazu: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

Bližší informace vztahující se k oznamování výše uvedených protiprávních jednání jsou uvedeny v zákoně, Směrnici a v Metodice k přímé aplikovatelnosti Směrnice.

Informace o nakládání s osobními údaji

Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace, zpracovává osobní údaje se zásadami Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/96/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace

Pontassievská 317/14
66902 Znojmo

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ing. Irena Fučíková

Obrokova 1/12
669 02 Znojmo

Mobil : +420 603 150 134
E-mail : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

POJMY

Subjekt údajů - fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují.

Osobní údaj – veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby /dále též „OÚ").

Citlivý údaj – zvláštní kategorie osobního údaje – osobní údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či fyziologickém přesvědčení nebo členství v odborech, zpracování genetických údajů, biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby.

Zpracovatel osobních údajů – každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo z pověření správce zpracovává osobní údaje pro správce. Jedná se zejména o organizace, které spravují informační systémy.

Zpracování osobních údajů – jakákoli operace s osobními údaji, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení, pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

Účel zpracování osobních údajů – činnost, proces či aktivita, pro kterou je nezbytné či účelné osobní údaje subjektu údajů zpracovávat.

Titul zpracování osobních údajů – zákonnost (legálnost) zpracování OÚ. Správce zpracovává pouze OÚ subjektů údajů, pro které byl zmocněn právním předpisem, nebo na základě dobrovolného smluvního ujednání, ve svém oprávněném zájmu, při výkonu veřejné moci nebo při plnění úkolů ve veřejném zájmu nebo na základě svobodného a informovaného souhlasu od subjektu údajů.

Zdroje osobních údajů – fyzická osoba nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo subjekt, od kterého jsou osobní údaje získány.

Příjemce osobních údajů - fyzická osoba nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty.

Automatizované rozhodování ani profilování subjektů Správce osobních údajů neprovádí. Správce osobních údajů zpracovává osobní údaje jak manuálně, tak automatizovaně, tedy za použití výpočetní techniky.

PRINCIPY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce prohlašuje, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány a chráněny v souladu s Nařízením a dalšími právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů a rovněž s principy stanovenými v Nařízení. Jedná se o tyto principy (zásady):

- zákonnost, korektnost a transparentnost zpracování

- účelové omezení – zpracování OÚ jen pro určité a legitimní účely

- minimalizace OÚ – dochází ke zpracování OÚ pouze v nezbytně nutném rozsahu ve vztahu k danému účelu

- přesnost a aktuálnost – organizace dbá na to, aby nepřesné, chybné či neaktuální OÚ byly bezodkladně opraveny nebo vymazány

- omezené uložení – OÚ jsou v organizaci uloženy po dobu ne delší, než je nezbytně nutné pro účely, pro které jsou zpracovávány a dále schváleného spisového plánu správce pouze pro účely archivnictví v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy

- integrita a důvěrnost – OÚ jsou zpracovávány způsobem, který zajistí jejich náležité zabezpečení pomocí vhodných technických a organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje lze zpracovávat za předpokladu:

- zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje

- zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů

- zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektů nebo jiné fyzické osoby

- zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce

- subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním

Shromažďování osobních údajů může být vykonáváno pouze za účelem, pro který jsou zpracovávány.

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracování osobních údajů může být vykonáváno jen po nezbytně nutnou dobu.

Pomine-li účel, pro který byly osobní údaje zpracovány, zpracování musí být ukončeno.

Po uplynutí této doby mohou být údaje uchovány pouze pro účely archivace.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Subjekt údajů má právo na :

- přístup k osobním údajům

- výmaz

- opravu nebo doplnění

- právo na omezení zpracování

- právo na přenositelnost údajů

- právo vnést námitku

- právo být předmětem rozhodnutí s uvedenými účinky bez účasti lidského faktoru, které zahrnují profilování.

Povinně zveřejňované informace dle zákona č.106/1999 Sb.

1.  NÁZEV

Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace

2.  DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ

Organizace založena usnesením MZ Znojma č. 25/91 ods. 2b ze dne 19.11.1991.

Účelem, pro který byla zřízena příspěvková organizace, je zabezpečení záležitostí, které jsou dle ustanovení § 35 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, v zájmu města, jeho občanů a třetích osob:

• v oblasti bydlení a zajišťování záležitostí v zájmu zřizovatele při správě domovního fondu a dalších nemovitých věcí ve vlastnictví zřizovatele, údržbářské práce na majetku zřizovatele
• na úseku tělovýchovy a sportu provozování sportovních zařízení, na úseku osobní kultury provozování veřejných WC
• udržovat a spravovat majetek zřizovatele ve smyslu ustanovení § 38 a § 39 zákona o obcích v platném znění; Více informací je uvedeno ve zřizovací listině a souvisejících dokumentech.

3.  ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Viz PDF dokument >>>

4.  KONTAKTNÍ SPOJENÍ

4.1 Kontaktní poštovní adresa
Pontassievská 317/14
669 02 Znojmo

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Pontassievská 317/14
669 02 Znojmo

4.3 Úřední hodiny
dle provozní doby jednotlivých pracovišť
www.snznojmo.cz

4.4 Telefonní čísla
www.snznojmo.cz/kontakty

4.5 Čísla faxu
není

4.6 Adresa internetové stránky
www.snznojmo.cz

4.7 Adresa e-podatelny
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

4.8 Další elektronické adresy
www.snznojmo.cz/kontakty

4.9 ID datové schránky
vt6fcpi

5.  PŘÍPADNÉ PLATBY LZE POUKÁZAT

15039-741/0100 Komerční banka a.s.

6.  IČO

00839060

7.  DIČ

CZ00839060

8.  DOKUMENTY

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Zřizovací listina a související dokumenty (ve formátu PDF)

Zřizovací listina organizace 
Dodatek č. 1 ke zřizovací listině organizace
Dodatek č. 2 ke zřizovací listině organizace
Dodatek č. 3 ke zřizovací listině organizace
Dodatek č. 4 ke zřizovací listině organizace 
Dodatek č. 5 ke zřizovací listině organizace

Výpis z živnostenského rejstříku (ve formátu PDF)
Výpis z živnostenského rejstříku

Výpis z registru ekonomických subjektů (ve formátu PDF)
Výpis z registru ekonomických subjektů

8.2 Rozpočet

Rozpočet na rok 2023
Rozpočet na rok 2022
Rozpočet na rok 2021
Rozpočet na rok 2020 
Rozpočet na rok 2019


Účetní uzávěrka za rok 2021
 
Účetní uzávěrka za rok 2020 
Účetní uzávěrka za rok 2019
Účetní uzávěrka za rok 2018 

9.  ŽÁDOSTI O INFORMACE

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím může podat jakákoli fyzická nebo právnická osoba. Žádost může být podána ústně nebo písemně.

Ústní žádost se podává:
v sídle organizace – Pontassievská 317/16, Znojmo a to v pracovní dny od 6:30 – 15:00 hod. Žadatel může být při ústní žádosti vyzván, aby žádost podal písemně.

Písemnou žádost lze podat:
dopisem na adresu organizace:
  Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace
  Pontassievská 317/14, 669 02 Znojmo
e-mailem na
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

EVIDENCE POSKYTNUTÝCH INFORMACÍ DLE ZÁKONA Č.106/1999 SB >>
10.  PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ A DALŠÍCH PODÁNÍ

Žádost o informace lze podat ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění: ústně v sídle organizace
písemně na adresu:
  Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace
  Pontassievská 317/14, 669 02 Znojmo
elektronicky e-mailem zaslaným na
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
prostřednictvím datové schránky
  ID datové schránky: vt6fcpi

Stížnosti je možná adresovat:
řediteli organizace (písemně) na adresu:
  Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace
  Pontassievská 317/14, 669 02 Znojmo
elektronicky e-mailem zaslaným na
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
zřizovateli: Město Znojmo www.znojmocity.cz

11.  OPRAVNÉ PROSTŘEDKY

Žadatel o informace může podat odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, podat stížnost na postup povinného subjektu při vyřizování žádosti o poskytnutí informací, domáhat se ochrany před nečinností podle § 80 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání. Nadřízeným orgánem je Odbor majetkový města Znojma. Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem.

Žadatel může podat stížnost v případě, kdy nesouhlasí s vyřízením žádosti sdělením odkazu na zveřejněnou informaci, nebo mu po uplynutí lhůty 15 dnů, příp. řádně prodloužené lhůty pro poskytnutí informací, nebyla poskytnuta informace ani nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo mu byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo nesouhlasí s výší úhrady sdělené dle ust. § 17 odst. 3 informačního zákona požadované v souvislosti s poskytováním informací.

Stížnost lze podat písemně nebo ústně. Je-li stížnost podána ústně a nelze ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.

Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů od dne:

a) doručení sdělení údajů umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace, sdělení o odložení žádosti v případě, že se požadované informace nevztahují k působnosti osloveného povinného subjektu, nebo ode dne doručení oznámení o výši požadované úhrady,
b) uplynutí lhůty pro poskytnutí informace.

O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. Nadřízeným orgánem je Odbor majetkový, města Znojma

Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

12.  FORMULÁŘE

Není

13.  POPISY, POSTUPY A NÁVODY PRO ŘEŠENÍ ŽIVOTNÍCH SITUACÍ

https://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/

14.  PŘEDPISY

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
zákon č. 106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR)

14.2 Vydané právní předpisy

Nejsou

15.  ÚHRADY ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

vyhledávání informací: za každou započatou hodinu 200 Kč
pořízení kopie: formátu A4 / 1 strana 2 Kč
pořízení kopie: formátu A3 / 1 strana 4 Kč
odeslání poštou: dle platných sazeb poštovního sazebníku

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Není

16. LICENČNÍ SMLOUVY

16.1 Vzory licenčních smluv

Nejsou

16.2 Výhradní licence

Nejsou

17.  VÝROČNÍ ZPRÁVA PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB.

Výroční zpráva podle zákona č.106/1999 Sb. za rok 2023
Výroční zpráva podle zákona č.106/1999 Sb. za rok 2022

Výroční zpráva podle zákona č.106/1999 Sb. za rok 2021

Výroční zpráva podle zákona č.106/1999 Sb. za rok 2020
 
Výroční zpráva podle zákona č.106/1999 Sb. za rok 2019 
Výroční zpráva podle zákona č.106/1999 Sb. za rok 2018

18.  OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

Zásady ochrany osobních údajů klientů dodavatelů a dalších osob    ZDE>>

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Ing. Irena Fučíková, nám. Armády 1213/8, 6690 Znojmo, s e-mailovou adresou Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., telefon +420 515 216 552. Tento poskytuje bližší informace o ochraně osobních údajů.